Strona główna » Reklamacje i Zwroty

Reklamacje i Zwroty

Reklamacja i gwarancja


 
1. Umową sprzedaży objęte są Towary nowe. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy: Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36- 073 Strażów lub za pomocą poczty e-mail: sklep@prohurt.pl.

4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, co pomoże w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

5. W reklamacji należy zawrzeć:
 • nazwę Towaru,
 • datę zakupu,
 • ilość,
 • zwięzły opis wady,
 • okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,
 • dane Klienta składającego reklamację (w tym adres mailowy)
 • kopię dowodu sprzedaży – faktury VAT / paragonu,
 • żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres: Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów, najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA”.

7. Klient dostarczając reklamowany Towar powinien do niego dołączyć wszystkie otrzymane wraz z nim akcesoria. Reklamacja zawierająca niekompletne Towary nie będzie rozpatrywana do czasu otrzymania kompletnego produktu, w takim przypadku za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania ostatniej części Towaru stanowiącej jego komplet.

8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji na adres: Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów, lub drogą elektroniczną na adres: sklep@prohurt.pl, która powinna zawierać oznaczenie Klienta, przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 
 

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy


 
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i ust. 12.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy sklep@prohurt.pl . Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres: Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W przypadku odesłania zwracanego Towaru zaleca się dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. tkaniny cięte na miarę (zwrotom podlegają tkaniny zakupione w całych wałkach),

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

15. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w paragrafie 7 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przejdź do strony głównej
ADRES
ul. Strażów 412B
36-073 Strażów
NIP: 5170282129
REGON: 180406811


GODZINY OTWARCIA
Pn - pt 7.00-16.00

  KLIENT DETALICZNY
  Tkaniny, akcesoria, pianka:
  +48 733 710 008
  sklep@prohurt.pl


  KLIENT FIRMOWY (HURTOWNIA)
  Tkaniny i akcesoria:

  +48 733 701 731
  Pianka:
  +48 792 091 220
  Zamówienia:
  firma@prohurt.pl

   -
   Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
   Nie pokazuj więcej tego komunikatu