Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

W SKLEPIE INTERNETOWYM

WWW.PROHURT.PL

PREAMBUŁA

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony Państwa danych osobowych, jak również wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.prohurt.pl – zwanego dalej w skrócie „serwisem”. Zagadnienie ochrony danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. W poniższym dokumencie przedstawiono szczegółowo, co dokładnie dzieje się z Państwa danymi osobowymi w związku z korzystaniem z serwisu. Podkreślenia wymaga, że ochrona i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych mają dla nas wysoki priorytet. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w związku z obsługą niniejszego serwisu przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych. Korzystanie z serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informujemy ponadto, że w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Państwu bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, niemniej jednak każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, zatem ze względów bezpieczeństwa zalecane jest, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Państwu poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

  Administratorami danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem serwisu są: przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w osobach Kamila Laskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Pro-Duo” Laskowski Kamil z miejscem prowadzenia działalności w Strażowie 341, 36-073 Strażów, adres do doręczeń: 36-073 Strażów 341, posiadającego NIP: 517-028-21-12, REGON: 181-130-593, adres e-mail sklep@prohurt.pl, tel. 48 535 143 142– wspólnika spółki komandytowej oraz Łukasza Laskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz sp. k. z miejscem prowadzenia działalności w Strażowie 412B, 36-073 Strażów, adres do doręczeń 36-073 Strażów 412B, posiadającego NIP: 813-324-15-11, REGON: 180-327-520, adres e-mail sklep@prohurt.pl, tel. 48 733 710 008 – wspólnika spółki komandytowej, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki komandytowej pod nazwą Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów,   NIP: 517-028-21-29, REGON: 180-406-811.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Państwa jako użytkowników serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies w serwisie, jak również w celu skorzystania przez Państwa z przysługujących praw związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem serwisu mogą Państwo kierować pocztą na adres: Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów lub drogą e-mailową sklep@prohurt.pl.

DEFINICJE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).

Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

Dane osobowe -to wszystkie dane i informacje, które dotyczą zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych.

Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.

Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

RODZAJ, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy w ustalonych celach, które dla Państwa informacji objaśnimy poniżej, przy czym zakres i sposób przetwarzania Państwa danych uzależniony od tego z jakich usług funkcji serwisu będą Państwo korzystać. Standardowo dane osobowe są przetwarzane, aby mogli Państwo otworzyć i odwiedzić serwis w postaci strony internetowej, dla zarządzania serwisem, jak również abyśmy mogli ochronić nasz serwis pod kątem zabezpieczeń, aby mogli Państwo się z nami skontaktować poprzez funkcję formularza kontaktowego, zapytania e-mail, ewentualnie w celach statystycznych.

Nasz serwis można odwiedzać w celach czysto informacyjnych bez udzielania dodatkowych informacji o osobie odwiedzającej. Po odwiedzeniu naszego serwisu zostają jedynie zapisane techniczne dane dostępowe przekazane automatycznie przez Państwa przeglądarkę, tzn. nazwisko dostawcy usług internetowych, strona z której wywołano naszą stronę, data i godzina odwiedzin i dane rozpoznawcze użytej przeglądarki/systemu operacyjnego. W zakresie korzystania z serwisu przez Państwa  przechowujemy zatem zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i mogą dotyczyć: publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie; czasu nadejścia zapytania; pierwszego wiersza żądania http; kodu odpowiedzi http; liczby wysłanych przez serwer danych; informacji o Państwa przeglądarce; informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Przy czym zastrzeżenia wymaga, iż powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu. Co więcej serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, wykorzystywanych, aby zoptymalizować i dostosować do Państwa nasz serwis nawet do wizyt o charakterze czysto informacyjnym. Nie dochodzi do połączenia danych dostępowych z innymi źródłami informacji, nie ma miejsca także analiza danych do celów marketingowych. Zapis wyżej wymienionych danych dostępowych odbywa się w tzw. plikach dzienników serwerowych w naszym serwisie i jest wymagany ze względów technicznych do zapewnienia właściwego funkcjonowania serwisu oraz bezpieczeństwa serwisu. Poza powyższymi powodami dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie do ukształtowania dostosowanego do potrzeb oraz optymalizacji naszej oferty internetowej w celach czysto statystycznych i bez powiązania z konkretną osobą odwiedzającą stronę.

Po odwiedzinach naszego serwisu w celu zapoznania się z naszą ofertą towarów i innymi usługami lub skorzystania z tych usług, dochodzi do tymczasowego zapisu danych dostępowych i pliku dziennika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności do wykonania czynności przedumownych. Ponadto przytoczony art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną tymczasowego zapisu danych dostępowych i plików dziennika. Uzasadniony interes naszego przedsiębiorstwa w tej kwestii polega na tym, że chcemy udostępnić Państwu serwis funkcjonujący prawidłowo i przyjazny dla użytkownika oraz zapewnić bezpieczeństwo naszego serwisu. Dane dostępowe zebrane w ramach używania naszego serwisu przechowywane są tylko przez okres, w którym są one wymagane do osiągnięcia powyższych celów. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Ponadto w zakresie korzystania z funkcjonalności serwisu mogą Państwo być poproszeni o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu; adres zamieszkania, w przypadku firmy adres siedziby firmy oraz NIP. Przy czym zastrzeżenia wymaga, że podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne,  jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. dla zawarcia umowy, korzystania z formularza kontaktowego, drogą e-mail). Co istotne to Państwo sami decydują wtenczas o tym, czy i jakie informację Państwo udostępniają. Po nawiązaniu przez daną osobę kontaktu z naszą firmą w ramach istniejącego stosunku umownego lub kontaktu przed uzyskaniem informacji o naszej ofercie towarowej i innych usługach, przetwarzamy dane i informacje podane przez tą osobę w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na zapytanie na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Z kolei zapis technicznych danych dostępowych zebranych podczas wysyłania formularza dokonywany jest w celu przygotowania technicznego możliwości kontaktowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i służy do obrony uzasadnionych interesów. Dane osobowe zebrane w związku z nawiązaniem przez Państwa kontaktu z naszą firmą zapisywane są w celu i na okres rozpatrywania zapytania. Zapisane w związku z tym techniczne dane dostępowe przechowywane są tylko przez okres, przez który są one konieczne ze względów technicznych, w szczególności do zapewnienia właściwego funkcjonowania możliwości kontaktu oraz bezpieczeństwa systemu.

Ponadto w przypadku chęci zawarcia przez Państwa z nami umowy, gdzie podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy – dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy z nami zawartej oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania naszych ustawowych obowiązków, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych tychże obowiązków, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nas ustawowych obowiązków.

Ponadto Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu, w tym zakresie nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony nasz interes polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń.

Natomiast tylko w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód przez Państwa dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach sprzedawanych przez nas, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych i innych naszych aktywnościach np. poprzez usługę Newslettera (w tym wypadku przetwarzany jest tylko adres e-mailowy), również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Co istotne Państwa dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Ponadto serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do przetwarzania Państwa danych osobowych ma tylko ograniczona liczba upoważnionych przez nas naszych pracowników. Ponadto dla możliwości realizacji zawieranych umów z Państwem, jak również odpowiedniego funkcjonowania Sklepu Internetowego, a ponadto możliwości wywiązywania się z obowiązków przez nas np. podatkowych konieczne pozostaje korzystanie przez nas z usług podmiotów trzecich, jednakże dokładamy należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych i korzystamy z usług tylko z takich podmiotów trzecich, którzy dają gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i prawnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą, a przy tym zastrzeżenia wymaga, że Państwa dane do pomiotów trzecich są przekazywane tylko i wyłączenie wtedy i w takim zakresie, w którym pozostają niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych. Wobec tego odbiorcami Państwa danych osobowych jako Klientów Sklepu mogą być:

 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską- powierzamy przetwarzanie zebranych danych osobowych Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie, ale tylko w takim zakresie i celu, który jest niezbędny do wykonania usługi dostawy,

 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą powierzamy przetwarzanie zebranych danych osobowych Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym, w takim zakresie i celu, który jest niezbędny do wykonania usługi płatności elektronicznej,

 3. w przypadku Klienta, dla którego wystawiana jest faktura powierzamy przetwarzanie danych osobowych Klienta obsługującemu nas podmiotowi usług księgowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych wyrażonego w niniejszym dokumencie np. dla wystawienia faktury, rozliczeń,

 4. w przypadku Klienta, co do którego istnieje potrzeba dochodzenia roszczeń lub podjęcia obrony przed takimi roszczenia w związku z zawartą umową może zachodzić konieczność powierzenia przetwarzania danych podmiotowi świadczącemu usługi doradcze, prawne, windykacyjne w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych wyrażonego w niniejszym dokumencie np. do prowadzenia sprawy sądowej, skierowania wezwania, odpowiedzi na wezwanie,

 5. w przypadku każdego Klienta może zachodzić potrzeba powierzenia przetwarzania danych podmiotowi świadczącemu usługi zaopatrzenia informatycznego umożliwiającego nam prowadzenie Sklepu i świadczenia usług drogą elektroniczną jedynie w przypadku i w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych, natomiast tylko w przypadku tych Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera dane w postaci tylko i wyłączenie adresu e- mailowego są powierzane do przetwarzania dostawcy usługi Newslettera świadczonej na zlecenie Sprzedawcy.

PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. W oparciu o Państwa dane osobowe, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe: na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; a jeżeli przetwarzamy Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego – mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą się Państwo skontaktować z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazane na wstępie polityki prywatności. Dodatkowo w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Informujemy Państwa, że nasz serwis na podstawie prawnej z art. 173 Ustawy z dnia Prawo telekomunikacyjne, wykorzystuje pliki Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu ułatwienia Państwu korzystania z serwisu podczas jego przeglądania; późniejszego skojarzenia Państwa w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Państwo z serwisu korzystają, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; dostosowania zawartości serwisu do określonych Państwa preferencji.

Przy czym zastrzeżenia wymaga, iż szanując Państwa prywatność powyższych informacji w żaden sposób nie łączymy z Państwa danymi osobowymi i nie wykorzystujemy do określenia Państwa tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Powinni Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Państwa urządzeniu końcowym. W dowolnym czasie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików Cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania Państwa preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka prywatności dostępna jest w wersji elektronicznej tutaj: POLITYKA PRYWATNOŚCI


Przejdź do strony głównej
ADRES
ul. Strażów 412B
36-073 Strażów
NIP: 5170282129
REGON: 180406811


GODZINY OTWARCIA
Pn - pt 7.00-16.00

  KLIENT DETALICZNY
  Tkaniny, akcesoria, pianka:
  +48 733 710 008
  sklep@prohurt.pl


  KLIENT FIRMOWY (HURTOWNIA)
  Tkaniny i akcesoria:

  +48 733 701 731
  Pianka:
  +48 792 091 220
  Zamówienia:
  firma@prohurt.pl

   -
   Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
   Nie pokazuj więcej tego komunikatu