R E G U L A M I N

S K L E P U  I N T E R N E T O W E G O

W W W . P R O H U R T . P L

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 2. Sklep internetowy PROHURT dostępny jest pod domeną www.prohurt.pl prowadzony jest przez przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki w osobach: Kamila Laskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Pro-Duo” Laskowski Kamil z miejscem prowadzenia działalności w Strażowie 341, 36-073 Strażów, adres do doręczeń: 36-073 Strażów 341, posiadającego NIP: 517-028-21-12, REGON: 181-130-593, adres e-mail: sklep@prohurt.pl, tel. 48 535 143 142- wspólnika spółki komandytowej, oraz Łukasza Laskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz sp. k. z miejscem prowadzenia działalności w Strażowie 412B, 36-073 Strażów, adres do doręczeń 36-073 Strażów 412B, posiadającego NIP: 813-324-15-11, REGON: 180-327-520, adres e-mail: sklep@prohurt.pl, tel. 48 733-710-008 – wspólnika spółki komandytowej, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki komandytowej pod nazwą Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów,   NIP: 517-028-21-29, REGON: 180-406-811, adres e-mail sklep@prohurt.pl , tel. 48 733 710 008.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.

§ 2

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w osobach: Kamila Laskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Pro-Duo” Laskowski Kamil z miejscem prowadzenia działalności w Strażowie 341, 36-073 Strażów, adres do doręczeń: 36-073 Strażów 341, posiadającego NIP: 517-028-21-12, REGON: 181-130-593- wspólnika spółki komandytowej oraz Łukasza Laskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz sp. k. z miejscem prowadzenia działalności w Strażowie 412B, 36-073 Strażów, adres do doręczeń 36-073 Strażów 412B, posiadającego NIP: 813-324-15-11, REGON: 180-327-520 – wspólnika spółki komandytowej, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki komandytowej pod nazwą Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów,   NIP: 517-028-21-29, REGON: 180-406-811.

 2. Sklep – sklep internetowy należący do Sprzedawcy i prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną www.prohurt.pl,

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów lub/i korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu,

 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zawierająca umowę ze Sprzedawcą w ramach Sklepu,

 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu,

 8. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności tkaniny, akcesoria meblowe,

 9. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,

 10. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane wskazane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów,

 12. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,

 13. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu,

 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów,

 16. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę w ramach Sklepu drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientowi otrzymywanie informacji dotyczących Towarów, promocji,

 17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość tj. w ramach Sklepu bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

 18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu i świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

 2. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (sklep@prohurt.pl), telefonicznie pod numerem 48 733 710 008 w Dni robocze w godzinach podanych na stronie głównej Sklepu oraz pisemnie poprzez wysłanie listu odpowiednio pod adres lub z adresu Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów. Opłata za połączenie z numerem infolinii podanym powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawy usług, z którego korzysta Konsument.

 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.

 4. Ceny Towarów oferowanych przez Sklep podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.

 5. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Za pośrednictwem Sklepu świadczone są usługi drogą elektroniczną umożliwiające przeglądanie Towarów oferowanych przez Sklep, składanie zamówień na Towary (z możliwością założenia Konta oraz bez jego zakładania), jak również usługa Newslettera, a korzystanie z tychże usług jest bezpłatne.

 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywania przez Klienta Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 8. Przeglądanie Towarów oferowanych przez Sklep nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta oraz po akceptacji Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia Formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.

 9. Rejestracja celem założenia Konta jest jednorazowa, dobrowolna, darmowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta do Sklepu. Aby założyć Konto w Sklepie i tym samym zawrzeć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych osobowych wskazanych w Formularzu rejestracji oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie, jak również zaakceptowanie Regulaminu. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych w Formularzu rejestracji.

 10. Sklep świadczy także drogą elektroniczną usługę Newslettera polegającą na przesyłaniu Klientowi informacji o aktualnych promocjach i Towarach dostępnych w Sklepie, co odbywa się poprzez przesyłanie informacji na adres e-mailowy wskazany przez Klienta i za jego uprzednią zgodą. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na usłudze Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywowania przez Klienta poprzez zaznaczenie opcji „Zapisz się do Newslettera” w formularzu rejestracji i zaakceptowania Regulaminu.

 11. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto i wypisać się z usługi Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, co stanowić będzie wypowiedzenie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta lub Newslettera w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@prohurt.pl) lub pisemnie na adres korespondencyjny Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów. Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Przy czym wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed rozwiązaniem umowy.

 12. Sprzedawca informuje, że potencjalne zagrożenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną mogą polegać na złośliwym oprogramowaniu, programach szpiegujących, spamie. Użytkownik aby uniknąć powyższych zagrożeń powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: włączona zapora sieciowa, aktualizacja wszelkiego oprogramowania; nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia jak również szyfrowanie transmisji danych.

§ 4

Zasady składania Zamówienia

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie Formularza zamówienia w Sklepie, które mogą być dokonane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 2. ożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia. Elementem procedury składania Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w Formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie oraz zaakceptowanie Regulaminu. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

 3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję Koszyk, następnie należy dokonać wyboru opcji dostawy i płatności, a kolejno postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamów i zapłać”.

 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 Dnia roboczego) na podany adres e-mail na Trwałym nośniku potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji, a tym samym potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach Umowy sprzedaży Towaru, w tym w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponić w związku z zawartą Umową sprzedaży. Powyższe potwierdzenie jest przesyłane wraz z zącznikami na Trwałym nośniku w postaci niniejszego Regulaminu, a dla Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednakże gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiadającej ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dodatkowo z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy oraz wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 5

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 20 1240 4751 1111 0011 0442 5649; w tytule płatności wskazanym jest podanie numeru Zamówienia,

b) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartą płatniczą) tPay (świadczonych przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357),

c) gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera lub w siedzibie Sprzedawcy przy odbiorze osobistym.

2. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 3 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności przez Klienta w wyżej wskazanym terminie Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności na Trwałym nośniku, jednocześnie informując, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie drugiego terminu na dokonanie płatności Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez przesłanie na Trwałym nośniku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

4. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez Sprzedawcę na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.

5. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem przewoźnika, formami płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa i Płatności”.

6. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich DPD Polska (świadczonych przez DPD Polska sp. z o.o. ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) lub FedEx (świadczonych przez FedEx Corporation 1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600Memphis, TN 38120USA). Sprzedawca przewiduje także możliwość odbioru Towaru przez Klienta w siedzibie Sklepu tj. Strażów 412B, 36-073 Strażów.

§ 6

Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu danych osobowych i kontaktowych umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia.

 2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.

 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera lub w siedzibie Sprzedawcy, a dodatkowo przy płatności przelewem od chwili zaksięgowania zapłaty za Towar, zaś przy płatności za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności od chwili autoryzacji płatności przez system tPay.

 4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w Dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 5. Dostawa Towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Towarów, chyba że inaczej zostało to uzgodnione przez strony.

 6. Czas oczekiwania na dostawę wynosi do 7 dni roboczych z opcją płatności przy odbiorze lub za pośrednictwem systemów elektronicznych, natomiast przy płatności przelewem czas na dostawę liczy się od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy.

 7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, albo wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce zgodnie z życzeniem Klienta.

 8. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz zaleca się niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji.

 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy, pracownik przewoźnika pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania Zamówionego Towaru do Sklepu internetowego przez przewoźnika w związku z nieobecnością Klienta celem odbioru Towaru oraz przy braku zastrzeżeń co do wskazanego terminu dostawy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt ponownej dostawy, zastrzegając możliwość oddania Towaru do przechowania na koszt i niebezpieczeństwo Klienta w przypadku dopuszczenia się przez Klienta zwłoki z odebraniem zakupionego Towaru.

§ 7

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i ust. 12.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy sklep@prohurt.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres: Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W przypadku odesłania zwracanego Towaru zaleca się dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. tkaniny cięte na miarę (zwrotom podlegają tkaniny zakupione w całych wałkach),

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

15. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w paragrafie 7 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową sprzedaży objęte są Towary nowe. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy: Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów lub za pomocą poczty e-mail: sklep@prohurt.pl.

 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, co pomoże w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.

 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres: Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów, najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 9. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru. Uprawnienia z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.

 10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji na adres: Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów, lub drogą elektroniczną na adres: sklep@prohurt.pl, która powinna zawierać oznaczenie Klienta, przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Sprzedawcy dobrowolnie przez Klientów podczas Rejestracji, składnia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są i przetwarzane w celu realizacji Umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca powierza przetwarzanie zebranych danych osobowych Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy, w takim zakresie i celu, który jest niezbędny do wykonania usługi dostawy,

 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca powierza przetwarzanie zebranych danych osobowych Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym, w takim zakresie i celu, który jest niezbędny do wykonania usługi płatności elektronicznej,

 3. w przypadku Klienta, dla którego jest wystawiana faktura Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta obsługującemu Sprzedawcę podmiotowi usług księgowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych wyrażonego w niniejszym dokumencie np. dla wystawienia faktury,

 4. w przypadku Klienta, co do którego istnieje potrzeba dochodzenia roszczeń lub podjęcia obrony przed takimi roszczeniami w związku z zawartą umową może zachodzić konieczność powierzenia przetwarzania danych podmiotowi świadczącemu usługi doradcze, prawne, windykacyjne w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych wyrażonego w niniejszym dokumencie np. do prowadzenia sprawy sądowej, skierowania wezwania, odpowiedzi na wezwanie,

 5. w przypadku każdego Klienta może zachodzić potrzeba powierzenia danych podmiotowi świadczącemu usługi zaopatrzenia informatycznego umożliwiającego Sprzedawcy prowadzenie Sklepu Internetowego i świadczenia usług drogą elektroniczną jedynie w przypadku i w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych, natomiast tylko w przypadku tych Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera dane w postaci tylko i wyłączenie adresu e- mailowego są powierzane do przetwarzania dostawcy usługi Newslettera świadczonej na zlecenie Sprzedawcy.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Sprzedawca nie będzie miał obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, albo do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca , albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, albo do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, o ile usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatnościna stronie Sklepu.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedawcy – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 3 ust. 11 niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów, zdjęć, opisów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

7. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.prohurt.pl w zakładce „Regulamin”.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Sklepu internetowego

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA

Z USTAWOWEGO PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta mają Państwo – jako Konsument lub jako osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do ustawowego odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

-w przypadku umów o świadczenie usług – zawarcia umowy;

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą)- w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres Firma Handlowa PROHURT Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k. z siedzibą w Strażowie 412B, 36-073 Strażów lub na adres mailowy: sklep@prohurt.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam Towar pod adresem:

Firma Handlowa PROHURT

Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k.

Strażów 412B, 36-073 Strażów

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Jeżeli Towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykły sposób pocztą wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 złotych, jednakże są to maksymalne koszty, a wysokość tychże kosztów jest zazwyczaj mniejsza, co każdorazowo jest zależne od rodzaju i charakteru Towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Sklepu internetowego

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy – przepisy o prawie odstąpienia konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Firma Handlowa PROHURT

Laskowski Łukasz Laskowski Kamil sp. k.

Strażów 412B, 36-073 Strażów

sklep@prohurt.pl

Ja/My(*)…………………………………………………………. ………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*)……………………………………………………………………………. o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)………………………………………………….. umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………..umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)………………………………………………………………. /o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)……………………………………/odbioru(*)………………………………….. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………… Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) ………………………………….(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data …………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pliki do pobrania:

Regulamin

Formularz odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy